Treball Comunitari

Per la Fundació Infància i Família es fonamental col·laborar en garantir que les persones i/o famílies que ho necessitin, restin ateses des de dispositius o recursos inclosos en la seva pròpia comunitat.

Per això treballem per dinamitzar l’entorn proper de la família o persona facilitant que rebi el suport i acompanyament necessari en un entorn proper.

Aquest abordatge de la família i els diferents membres que la composen es pot fer de manera transversal com també executant i/o desenvolupant accions centrades en algun dels seus components, progenitors, infants, entorn social proper…

Per desenvolupar aquest tipus d’accions treballem de manera conjunta amb l’administració local. Ho fem a través d’acords per la gestió o administració de serveis així com impulsant accions puntuals de dinamització social.

L’entitat desenvolupa els següents programes del Model SIS (Servei d’intervenció Socioeducatiu) destinats a realitzar treball comunitari:

Servei d’intervenció amb famílies amb infants i adolescents en situació de risc a la població de SALT en col·laboració amb el Consorci de Benestar Social del Gironès- Salt i l’Ajuntament de Salt.

Servei d’intervenció social diürn amb infants i adolescents a la població de Malgrat de Mar en col·laboració amb l’Ajuntament de Malgrat de Mar.

Servei d’intervenció social diürn amb infants i adolescents a la població de Cassà de la Selva en col·laboració amb el  Consorci de Benestar Social del Gironès- Salt i l’Ajuntament de Cassà de la Selva.

L’acord social entre administracions i entitats per l’estructuració i  desenvolupament del Model d’Intervenció Socioeducatiu permet que totes les accions que realitzem restin incloses en els 5 programes que recull aquest model i identifiquin clarament l’objecte de la nostra acció.

1. Servei d’intervenció social diürn amb infants i adolescents

Recurs diürn per a l’atenció d’infants i adolescents en situació de risc fora de l’horari escolar en els períodes lectius i no lectius, que dóna suport, estimula i potencia l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensa les mancances dels infants i adolescents atesos mitjançant el treball individualitzat, el grupal, el treball en xarxa i amb la comunitat. Aquest servei es pot prestar integrat amb la resta de serveis d’intervenció socioeducativa.

2. Servei de suport a les famílies amb infants 0-3 anys

Servei de suport a les famílies amb infants 0-3 anys en situació de risc destinat a progenitors, tutors o guardadors amb infants de 0-3 anys en situació de risc que mitjançant activitats de suport, acompanyament i de formació, vetlla per un adequat desenvolupament integral i benestar dels infants i per la permanència amb la seva família. Aquest servei es pot prestar integrat amb la resta de serveis d’intervenció socioeducativa.

3. Servei d’intervenció amb famílies amb infants i adolescents en situació de risc

Conjunt d’actuacions professionals dirigides a donar a les famílies el recolzament necessari perquè puguin atendre correctament els seus fills o filles en situació de risc, fomentant mitjançant el treball individual o grupal, l’adquisició d’habilitats i hàbits de conducta, tant pel que fa a capacitats personals com capacitats relacionals dirigides a disminuir la situació de risc. Aquest servei es pot prestar integrat amb la resta de serveis d’intervenció socioeducativa.

4. Servei d’acompanyament socioeducatiu per a adolescents en situació de risc

Destinat a donar suport als adolescents en situació de risc amb la finalitat de què puguin assolir progressivament una capacitat per gestionar les seves responsabilitats personals i socials. Aquest servei es pot prestar integrat amb la resta de serveis d’intervenció socioeducativa i coordinar amb serveis especialitzats d’acolliment residencial.

5. Servei d’intervenció socioeducativa itinerant

Servei destinat a donar de manera integrada el conjunt de prestacions dels serveis d’intervenció socioeducativa en aquelles zones del territori de baixa densitat demogràfica i gran amplitud territorial.