Responsabilitat Social Corporativa

Mesures socials pel medi ambient, capital humà i entorn.

La Responsabilitat Social Corporativa (en endavant RSC) es defineix segons l’Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa com una forma de dirigir les empreses basat en la gestió dels impactes que la seva activitat genera sobre la seva clientela, persones treballadores, accionistes, comunitats locals, medi ambient i sobre la societat en general.

La RSC és un conjunt d’accions i intencions que fan millorar la nostra atenció i gestió de tots els projectes i serveis que gestionem tenint en compte l’espai on el realitzem, les persones que atenem i la societat en general.

La RSC es basa en 5 principis bàsics:

Compliment de la legislació

La RSC implica el compliment obligatori de la legislació nacional vigent i especialment de les Normes internacionals en vigor (OIT, Declaració universal dels Drets Humans, Normes de Nacions Unides sobre Responsabilitat de les Empreses Transnacionals i altres empreses comercials a l’esfera dels Drets Humans…)

Global i transversal

La RSC és de caràcter global ja que afecta a totes les àrees i departaments de l’entitat o empresa, així com a totes les àrees geogràfiques on desenvolupa la seva activitat, prestació de serveis o producció.

Ètica i coherència

La RSC comporta compromisos ètics objectius que es converteixen d’aquesta manera en obligació per qui els contrau. Ha d’existir coherència entre els compromisos públics adquirits amb les estratègies i decisions de les entitats, ja que és quelcom més que una acció de reputació.

Gestió d'impacte

La RSC es manifesta als impactes que genera l’activitat a l’àmbit social, mediambiental i econòmic. Per a la seva gestió és imprescindible identificar, prevenir i atenuar les possibles conseqüències adverses que es puguin ocasionar.

Satisfacció d'expectatives i necessitats

La RSC s’orienta a la satisfacció de les expectatives i la necessitat dels grups d’interès. S’han de generar processos que integrin les preocupacions socials, mediambientals i ètiques dels mateixos a les operacions empresarials i a l’estratègia, de manera que generi valor per a tothom no només als accionistes si no també als grups d’interès i a la societat en general.

Pla Estratègic 2019-2022

El Pla Estratègic compartit per tota l’organització vetlla per garantir drets i oportunitats de les persones tenint en compte els seus interessos, necessitats i desitjos.

Es desplega assegurant 3 condicions bàsiques:

  1. Accions pel bé comú.
  2. Servei públic.
  3. Ser per deixar ser.
  • Atenció centrada en la persona dins l’acció comunitària.
  • Disposar dels recursos per a poder exercir com a servei públic que som.
  • Capacitat d’adaptació i d’incidència per a garantir l’acompliment i la millora de les polítiques socials i la defensa de l’espai professional.
  • Posar la innovació i la tecnologia al servei de la millora contínua.
  • Zero residus: seqüència 4R’s, reduir, reutilitzar, reciclar i repensar.
  • Evolucionar vers un model de governança i participació que vetlli per integrar tots els agents que interactuen amb l’organització.

Vols dur a terme un projecte de RSC a la teva organització o empresa?

Oferim assessorament i acompanyament en el disseny i implementació de projectes de Responsabilitat Social Corporativa. Oferim col·laboració organitzativa per treballar cap a una economia global sostenible.

Aquesta web utiliza cookies pròpies per funcionar correctament. Cal acceptar el seu ús i el processament de dades per aquest propòsit.   
Privacidad